Όροι χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της VegaFun. 
Ο δικτυακός τόπος www.vegafun.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.vegafun.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:


   1.       Το www.vegafun.gr παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οι οποίοι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μονομερώς από το www.vegafun.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πλην της δημοσίευσης τους στη σελίδα του www.vegafun.gr (www.www.vegafun.gr). Οι όροι αυτοί ισχύουν για τις υπηρεσίες του www.vegafun.gr και για κάθε νέα υπηρεσία που το www.vegafun.gr θα παρέχει στο μέλλον στους Χρήστες του Internet (εφεξής «Χρήστης ή Χρήστες») και τους δεσμεύουν. Επιπλέον, κατά τη χρήση ειδικών υπηρεσιών του www.vegafun.gr, ο Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται και με τους τυχόν κάθε φορά ισχύοντες ειδικούς όρους για τη χρήση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.


   2.       Οι Υπηρεσίες παρέχονται απολύτως δωρεάν σε όλους τους χρήστες και απαγορεύεται η μεταπώλησή τους, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους (π.χ. ενσωμάτωση σελίδων της υπηρεσίας μέσα σε Frames).


   3.      Το www.vegafun.gr παρέχει την Υπηρεσία «ΌΠΩΣ ΈΧΕΙ» και χωρίς καμία εγγύηση και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες, οι οποίες ενδεχομένως προκληθούν από τη χρήση της.


   4.      Ο Χρήστης υποχρεούται 1) να δηλώνει τα αληθινά, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά στοιχεία του, όπως αυτά ζητούνται κάθε φορά κατά τη χρήση της κάθε Υπηρεσίας, 2) να ενημερώνει το www.vegafun.gr άμεσα για κάθε αλλαγή στοιχείων και να παρέχει κάθε πληροφορία που απαιτείται για την απρόσκοπτη παροχή της Υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά δεν μεταπωλούνται ούτε κοινοποιούνται ελεύθερα σε τρίτους, αλλά το www.vegafun.gr διατηρεί το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων (π.χ. προσωρινή μόνιμη διακοπή παροχής της υπηρεσίας, κλπ.) κριθούν αναγκαία κατά όσων χρησιμοποιούν την υπηρεσία με ψευδή στοιχεία.


   5.      Κάθε Χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με τη συγκατάθεσή του και γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/97, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του σχέσης με το www.vegafun.gr. Το www.vegafun.gr χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για την εκπλήρωση και παροχή των υπηρεσιών του και την εξασφάλιση επικοινωνίας με τους Χρήστες. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την παροχή της Υπηρεσίας καθώς και δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.


   6.      Επειδή η πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε Χρήστη είναι τεχνικά αδύνατη, το www.vegafun.gr δεν εγγυάται ότι κάθε Χρήστης έχει την ταυτότητα που αναφέρει.


   7.      Κατά τη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών, ο Χρήστης θα λάβει τo όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) του, οι οποίοι του χορηγούνται από το www.vegafun.gr για αυστηρά προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται να τα γνωστοποιεί σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιεί για παράνομη δραστηριότητα. Ο Χρήστης οφείλει να διαφυλάσσει το απόρρητο του προσωπικού κωδικού πρόσβασής του (password) με την επιλογή μη προφανών λέξεων για password και ευθύνεται για κάθε ενέργεια που γίνεται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του, τα δε νομικά πρόσωπα φέρουν την ευθύνη, ώστε ο κωδικός πρόσβασης (password) να χρησιμοποιείται μόνο από αυτά και τα εξουσιοδοτημένα για αυτό το σκοπό πρόσωπα και μόνο για τις ανάγκες τους. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης (password), ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση εγγράφως το www.vegafun.gr, για απενεργοποίηση του σχετικού κωδικού. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης (password) από τρίτον με ή χωρίς την συναίνεση του Χρήστη, το www.vegafun.gr έχει δικαίωμα να διακόψει - χωρίς καμιά συνέπεια για αυτήν - την παροχή της Υπηρεσίας, χωρίς καμιά προειδοποίηση και να απαιτήσει κάθε ζημία που τυχόν υποστεί εκ του λόγου τούτου. Το www.vegafun.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία που θα προκληθεί στον Χρήστη εκ του λόγου τούτου.


   8.      Ο Χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και το δίκτυο του www.vegafun.gr σύμφωνα με το νόμο, τους παρόντες όρους και της οδηγίες του www.vegafun.gr και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή της Υπηρεσίας.


   9.      Το www.vegafun.gr δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τις πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, ήχους, μηνύματα ή άλλο υλικό (εφεξής «Περιεχόμενο») που ο Χρήστης δημοσιοποιεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας και την τυχόν εξ αυτού παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα πλαίσια λειτουργίας κάθε Υπηρεσίας δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει το www.vegafun.gr, το οποίο δεν εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ποιότητα του περιεχομένου. Το www.vegafun.gr δικαιούται, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλο ή τμήμα του περιεχομένου που δημοσιοποιείται μέσω της Υπηρεσίας αποτελεί το αντικείμενο οποιασδήποτε εξώδικης ή δικαστικής ενέργειας- τρίτου ή - στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιου είδους ενέργεια εφόσον, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη του ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Internet (π.χ. spamming)-, να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά ή μερικά, χωρίς από το λόγο αυτό ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος να μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του www.vegafun.gr ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία υπέστη εκ του λόγου τούτου.


  10.      Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στο Δίκτυο από το www.vegafun.gr καθώς και οι Υπηρεσίες ανήκουν αποκλειστικά στο www.vegafun.gr.


  11.      Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι κατά τη χρήση περιεχομένου που έχει τοποθετηθεί σε χώρο κάποιας Υπηρεσίας από το www.vegafun.gr ή από άλλο Χρήστη, οφείλει να αξιολογήσει τους κινδύνους που υπάρχουν όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα και ποιότητα του.


  12.      Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι το www.vegafun.gr δύναται να αποκαλύψει στοιχεία του περιεχομένου των Υπηρεσιών, εάν υποχρεωθεί από το νόμο ή με καλή πίστη, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου το www.vegafun.gr να συμμορφωθεί σε δικαστική εντολή, να εφαρμόσει τους παρόντες όρους, να αντιμετωπίσει αιτήματα τρίτων περί παραβίασης των δικαιωμάτων τους και να προστατέψει τα πάσης φύσεως δικαιώματα της, τους Χρήστες και το κοινό.


  13.      Όσον αφορά περιεχόμενο που ο Χρήστης τοποθετεί σε χώρους των Υπηρεσιών του www.vegafun.gr, οι οποίοι είναι ελεύθερα προσβάσιμοι στο κοινό, ο Χρήστης από τώρα επιτρέπει στο www.vegafun.gr να δημοσιεύει, τροποποιεί και προσαρμόζει το περιεχόμενο αυτό ελεύθερα και απολύτως δωρεάν, προκειμένου να προωθήσει την Υπηρεσία στην οποία το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύθηκε και για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο το περιεχόμενο τοποθετήθηκε στην Υπηρεσία.


  14.      Το www.vegafun.gr δύναται να αρνηθεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή την Υπηρεσία, όταν κατά την κρίση του ή κατά ή κατόπιν πληροφοριών γίνει γνωστή παραβίαση των όρων του παρόντος, παραβίαση της νομοθεσίας ή των χρηστών ηθών ή επιβάλλεται για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, την προστασία της καθώς και σε περίπτωση καταδίκης του Χρήστη για πλημμελήματα που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή παρόμοιες υπηρεσίες, ή σε περίπτωση που ασκηθούν κατά του Χρήστη ποινικές διώξεις ή μηνύσεις που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή παρόμοιες υπηρεσίες.


  15.      Κάθε Υπηρεσία παρέχεται προσωπικά σε κάθε Χρήστη και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα.


  16.      Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το www.vegafun.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την Υπηρεσία. Το www.vegafun.gr δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σε περίπτωση μη λειτουργίας ή κακής λειτουργίας ορισμένης Υπηρεσίας.


  17.      Η κάθε Υπηρεσία στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης του Internet ως μέσου επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και σε περίπτωση κατάχρησης της (π.χ. για λόγους δυσφήμησης, παραβίασης κανόνων δικαίου ή των χρηστών ηθών, αστεϊσμού, λιβελογραφίας κ.λπ.) το www.vegafun.gr έχει δικαίωμα οριστικής διαγραφής του Χρήστη και απαγόρευσης στο εξής της χρήσης ορισμένης Υπηρεσίας από αυτόν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται:

 

  • να διαθέτει μέσω ορισμένης Υπηρεσίας περιεχόμενο που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει κανόνες δικαίου (π.χ. παράνομο, συκοφαντικό, απειλές, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό),
  • να διαθέτει περιεχόμενο του οποίου δεν έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης,
  • να διενεργεί πράξεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο του www.vegafun.gr (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming, κλπ) ή την πρόκληση ανεπιθύμητων παρεμβολών στην Υπηρεσία ή στο Δίκτυο του www.vegafun.gr,
  • να διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή άλλα προγράμματα ή αρχεία ή κωδικούς που δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας Η/Υ ή άλλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
  • να συλλέγει και συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλους Χρήστες,
  • να προωθεί και διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του www.vegafun.gr.


  18.      Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε κάθε Υπηρεσία παραμένει ιδιοκτησία του spotter.gr, ενώ απαγορεύεται η αναμετάδοση του με οποιοδήποτε άλλο μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού του, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν.


  19.      Σε καμία περίπτωση το www.vegafun.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, κλπ) από Χρήστες ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στην Υπηρεσία, προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας.


  20.      Οι σχέσεις των Χρηστών με το www.vegafun.gr διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τις Υπηρεσίες που τυχόν προκύψει είναι μόνο τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.


  21.      Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παραπάνω όρων οι οποίοι σε συνδυασμό με την αίτηση σύνδεσης που τυχόν απαιτείται για τη χρήση κάθε Υπηρεσίας καθορίζουν τους όρους που διέπουν την σχέση του www.vegafun.gr με κάθε Χρήστη.

Ειδική Διευκρίνηση, σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου 
Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας. Κάντε κλικ εδώ εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πρακτική αλλά και για τις επιλογές που έχετε ώστε αυτά τα στοιχεία να μη χρησιμοποιούνται από τις προαναφερθείσες εταιρείες.

Το VEGA FUN

Διαθέτει το καλύτερο κλειστό mini golf της πόλης, τραπέζια πινγκ πονγκ, μπιλιάρδο, play station αλλά και επιτραπέζια.

NEWSLETTER

Like us!